Kiểm tra giá, stock và trạng thái sản phẩm trên website Lazada

Dịch vụ LZD ERP cung cấp cho bạn các công cụ hữu ích trong việc kiểm tra lỗi của trạng thái SKUs, kiểm tra lỗi của giá SKUs, kiểm tra lỗi của hàng tồn SKUs. So sánh thông tin SKUs ở Seller Center Lazada và thông tin SKUs ở ngoài website Lazada.vn.

  • Tính năng kiểm tra lỗi của trạng thái SKUs sẽ lọc giúp bạn những SKUs có trạng thái bất thường (trạng thái thực tế ở ngoài website Lazada.vn và trạng thái hiện tại ở trang quản lý Seller Center Lazada.vn không khớp nhau).
  • Tính năng kiểm tra lỗi của giá SKUs giúp bạn kiểm soát về giá bán sản phẩm tốt hơn. Hệ thống sẽ lọc giúp bạn những SKUs có giá bán bất thường ( giá bán thực tế ở ngoài website Lazada.vn và giá gốc chênh lệch hơn 50%).
  • Tính năng kiểm tra lỗi của hàng tồn SKUs giúp bạn kiểm soát về hàng tồn sản phẩm tốt hơn, tránh những trường hợp sản phẩm đã hết hàng nhưng ngoài website Lazada.vn vẫn đăng bán sản phẩm. Hệ thống sẽ lọc giúp bạn những SKUs có hàng tồn bất thường (sản phẩm trong kho Seller Center đã hết nhưng ở ngoài website Lazada.vn vẫn đăng bán sản phẩm, …).

 

Thao tác thực hiện:

Kiểm tra lỗi của giá SKUs:

Bước 1 : Chọn gian hàng mà bạn muốn kiểm tra giá => click vào menu kiểm tra giá -> hiển thị trang kiểm tra giá

Bước 2 : Click vào nút ” Kiểm tra giá ” -> hiển thị danh sách các sản phẩm có giá bất thường so với giá gốc.

Kiểm tra lỗi của hàng tồn SKUs:

Bước 1 : Chọn gian hàng mà bạn muốn kiểm tra stock của sản phẩm -> click vào menu Kiểm tra stock -> hiển thị trang kiểm tra stock

Bước 2 : Click vào nút ” Kiểm tra stock” => hiển thị danh sách sản phẩm có số stock bất thường so với ngoài website Lazada.vn

Kiểm tra lỗi của trạng thái SKUs:

Bước 1 : Chọn gian hàng cần kiểm tra trạng thái của sản phẩm -> click vào menu kiểm tra trạng thái -> hiển thị trang kiểm tra trạng thái

Bước 2 : Click vào nút ” Kiểm tra trạng thái”  -> hiển thị danh sách sản phẩm có trạng thái bất thường so với ngoài website Lazada.vn

0
No tags

Bình luận