Giới thiệu các menu lệnh và vùng làm việc của LZD ERP

Khi đăng nhập vào trang quản lý kho LZD ERP, bạn sẽ thấy có 4 vùng làm việc như sau:

  1. Vùng menu: Ở bên trái – Tập trung các menu lệnh để thao tác với từng chức năng cụ thể.
  2. Vùng làm việc: Ở chính giữa – Nơi thể hiện thông tin tương ứng với menu chức năng đang chọn.
  3. Vùng header: Ở bên trên – Thể hiện thông tin tài khoản: đăng xuất, chỉnh sửa tài khoản, …
  4. Vùng footer: Ở bên dưới – Thể hiện thông tin phiên bản LZD ERP đang vận hành.

Tại vùng menu, nếu bạn click vào  thì menu sẽ chuyển thành dạng thu gọn:

Để mở rộng lại menu, bạn click vào nút mở rộng menu 

Khi đã đăng nhập LZD ERP, nếu bạn đang ở trang chính: http://lzderp.com, bạn click QUẢN LÝ KHO để quay lại trang quản lý kho của mình.

0
No tags

Bình luận