Hàng nhập kho

Dịch vụ LZD ERP cung cấp cho bạn các tính năng hữu ích trong việc quản lí hàng nhập kho. Tính năng hàng nhập kho giúp bạn quản lý biến động về số lượng hàng tồn các sản phẩm theo từng mốc thời gian, đồng thời cũng sẽ cập nhật tồn kho sản phẩm tương ứng ở Inventory SKU.

  • Mỗi khi bạn nhập sĩ hàng hoặc cần điều chỉnh hàng tồn, bạn cần tạo phiếu nhập kho cho sản phẩm để hệ thống có thể giúp bạn quản lý tốt biến động hàng tồn theo từng mốc thời gian (Xem thêm Thông tin nhập xuất kho của Inventory SKU >> http://lzderp.com/xem-thong-tin-nhap-xuat-kho-cua-inventory-sku/).
  • Mỗi khi có đơn hàng bị trả về hoặc hủy thì hệ thống cũng sẽ tự động tạo phiếu hàng nhập kho khi bạn đã nhận lại hàng (thông qua thao tác Quản lý hàng trả về, xem thêm tại >> http://lzderp.com/quan-li-hang-tra-ve-thuc-te-den-kho/)

Thao tác thực hiện:

Xem hàng nhập kho

Bước 1: Chọn menu “Hàng nhập kho ” -> hiển thị trang danh sách hàng nhập kho.

Bước 2: Nhập các thông tin cần lọc vào các ô tiêu đề , SKU, tên SKU, từ ngày, đến ngày -> click nút “Lọc ” => hiển thị danh sách hàng nhập kho theo điều kiện lọc mà bạn đã nhập.

Thêm hàng nhập kho

Bước 1: Trong trang Hàng nhập kho, click nút ” Thêm Hàng nhập kho ”  -> hiển thị form hàng nhập kho

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin SKU, số lượng, loại nhập kho vào các trường trong form hàng nhập kho. Nếu bạn muốn nhập kho nhiều SKU trong một phiếu, bạn click nút “Thêm SKU” để thêm dòng nhập thông tin SKU.

Bước 3: Click nút ” Thêm Hàng nhập kho” để lưu phiếu nhập kho này.

=> Tạo nhập kho thành công, hàng sẽ được cộng thêm vào stock của SKU tương ứng với số lượng mà bạn đã nhập.

0
No tags

Bình luận