Hàng xuất kho

Dịch vụ LZD ERP cung cấp cho bạn các tính năng hữu ích trong việc quản lí hàng xuất kho. Tính năng hàng xuất kho giúp bạn quản lý biến động về số lượng hàng tồn các sản phẩm theo từng mốc thời gian, đồng thời cũng sẽ cập nhật tồn kho sản phẩm tương ứng ở Inventory SKU.

  • Mỗi khi có đơn hàng thì hệ thống LZD ERP sẽ tự động tạo phiếu hàng xuất kho, đồng thời cũng giảm tương ứng tồn kho của sản phẩm.
  • Mỗi khi bạn cần điều chỉnh hàng tồn, bạn có thể tạo phiếu xuất kho cho sản phẩm để hệ thống có thể giúp bạn quản lý tốt biến động hàng tồn theo từng mốc thời gian (Xem thêm Thông tin nhập xuất kho của Inventory SKU >> http://lzderp.com/xem-thong-tin-nhap-xuat-kho-cua-inventory-sku/).

Thao tác thực hiện:

Xem danh sách hàng xuất kho

Bước 1: Chọn menu “Hàng xuất kho ” -> hiển thị trang danh sách hàng xuất kho

Bước 2: Nhập các thông tin cần lọc vào các trường tiêu đề , SKU, tên SKU, từ ngày, đến ngày -> click nút “Lọc ” => hiển thị danh sách hàng xuất kho theo điều kiện lọc mà bạn đã nhập.

Thêm phiếu hàng xuất kho

Bước 1: Click nút ” Thêm Hàng xuất kho ”  -> hiển thị form hàng xuất kho

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin SKU, số lượng vào các trường trong form hàng xuất kho. Nếu bạn muốn xuất kho nhiều SKU trong một phiếu, bạn click nút “Thêm SKU” để thêm dòng nhập thông tin SKU.

Bước 3: Click nút “Thêm hàng xuất kho” để lưu phiếu hàng xuất kho này.

=> Tạo xuất kho thành công, hàng sẽ được trừ vào stock của SKU tương ứng với số lượng mà bạn đã xuất.

0
No tags

Bình luận