Thiết lập đồng bộ đơn hàng (sync)

Để hệ thống có thể thực hiện tao tác đồng bộ đơn hàng nhanh chóng trong việc cập nhật tồn kho và lấy đơn hàng khi đồng bộ thủ công, bạn cần thiết lập đồng bộ đơn hàng.

Thao tác thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn menu “Cài đặt hệ thống ” -> chọn “Cấu Hình Chung”

Bước 2: Click chọn thẻ “Thiết lập sync” => hiển thị các thông tin thiết lập đồng bộ

Bạn cần nhập 2 thông tin:

  • Tổng Số Orders khi chạy bằng tay: Nhập tổng số đơn hàng sẽ được đồng bộ về kho LZD ERP khi thực hiện đồng bộ thủ công.
  • Danh sách SKUs quà tặng:

– Bạn nhập các inventory SKU quà tặng trong combo quà tặng của bạn. Với danh sách này, mỗi khi đồng bộ, hệ thống sẽ không cập nhật tồn kho cho các combo có chứa inventory SKU quà tặng.

– Bạn nhập mỗi SKU một dòng.

 

Bước 3: Click nút ” Lưu Thiết Lâp” -> để lưu các thiết lập về đồng bộ sync.


a

0
No tags

Bình luận